Krepšelis 0.00 Eur

Galimybė Gyventi Kitaip

Galimybė Gyventi Kitaip

Kaina: 10.00 Eur

Pirkti

 

 

 

Jur­gi­ta turėjo svajonių – viena jų:

išleisti savo knygą „Ga­li­my­bė gy­ven­ti ki­taip“.

 

Ir ji išsipildė.

 

 

 

 

Kny­gą iš­lei­do jos vy­ras Si­mas Gri­nius, pa­de­dant di­zai­ne­rei Edi­tai Var­ka­lie­nei, ku­ri sukū­rė vir­še­lio di­zai­ną, gy­dy­to­jai Jur­gi­tai Jan­kaus­kie­nei ir Šiau­lių "Ro­ta­ry Har­mo­ni­ja" klu­bui, psi­cho­lo­gei Vir­gi­ni­jai Ser­vu­tie­nei, fo­tog­ra­fėms Dai­vai Vait­kie­nei ir Da­liai  Padaigienei. Kiekvienas prisidėjęs, ma­tė Jur­gi­tos no­rą gy­ven­ti, to­dėl su­tei­kė ga­li­my­bę sklis­ti Jur­gi­tos min­tims ir pa­tir­tims, kad kuo dau­giau žmo­nių su­spė­tų gy­ven­ti. Kol laikas. Kol yra ga­li­my­bių.

 

Knyga  atvira, jausminga, jautri. 

 

Ši knyga apie la­bai bran­giai kai­na­vu­sį su­vo­ki­mą, kad yra ga­li­my­bė gy­ven­ti ki­taip, tik rei­kia ja lai­ku pa­si­nau­do­ti. Ir tai tampa įmanoma kai išdrįsti, kai ži­nai, kai iš­lais­vė­ji nuo ste­reo­ti­pų. Kai iš­si­neri iš pa­rei­gos gniauž­tų – į mei­lę, iš su­si­kaus­ty­mų – į su­vo­ki­mus, iš niurz­gė­ji­mo – į džiaugs­mą, iš tai­syk­lių – į ga­li­my­bes... Buvo pradėjusi rašyti tinklaraštį.


"Džiaukis kiekviena diena. Džiaukis žmonėmis, kurie ateina į tavo gyvenimą. Turi galimybę kurti šviesesnį rytojų sau ir savo vaikams. Padėkok Dievui už savo pamokas ir ryžtingai nuspręsk eiti ten, kur ves tave širdis."Kny­gai, Jur­gi­ta pa­si­rin­ko esė žan­rą. „Ga­li­my­bė gy­ven­ti ki­taip“ – tar­si po­kal­bis apie sa­ve ir sa­vo pa­tir­tis.

Jur­gi­tos su­kur­to­je so­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­book pa­sky­ro­je „Ga­li­my­bė gy­ven­ti ki­taip“, ji dar va­sa­rą yra pa­sa­ko­ju­si apie bū­si­mą kny­gą:

 

„Ko­dėl apie tai ra­šau? Ti­kiu, kad tai, kas man yra li­ga, ki­tam, o tuo pa­čiu ir man, yra pa­mo­ka. Taip jau yra, kad sma­gu da­lin­tis su ki­tais sa­vo džiaugs­mu, kal­bė­ti, kai esam sėk­min­gi, lai­min­gi, svei­ki ir ap­link švie­čia sau­lė. O kaip tie mo­men­tai, kai mus už­klum­pa iš­ban­dy­mai, iš­šū­kiai, ku­rie kar­tais at­ro­do di­des­ni už ta­ve pa­tį? Ar ta­da rei­kia pa­si­slėp­ti, ty­liai pra­ken­tė­ti, ap­si­mes­ti, kad vis­kas ge­rai???
 

Aš ren­kuo­si kal­bė­ti, kal­bė­ti tam, kad jūs, mie­lo­sios, ku­rios skai­ty­sit ši­tą pus­la­pį, pa­gal­vo­tu­mėt daug anks­čiau apie sa­ve, apie tai, kas jus džiu­gi­na, kas ver­čia jaus­tis lai­min­go­mis, ko­kie žmo­nės jus su­pa, ga­lų ga­le, apie tai, kaip jau­čia­si jū­sų kū­nas ir ko­kius sig­na­lus jis siun­čia“.

 

 

O gal... Tu gali daug daugiau?

...atgal